Polityka Prywatności Fundacja „Niezdiagnozowani”

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.niezdiagnozowani.com (dalej również „Strona”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Fundacji „Niezdiagnozowani”.

 1. Informacje ogólne, dane kontaktowe, IOD
 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest

Fundacja „Niezdiagnozowani” z siedzibą przy ul. Fort Wola 12/57 01-258 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000918201 numer NIP 5272969278, numer REGON 389824679 (zwana dalej również „Administratorem” lub „Fundacją”).

 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Fundacja „Niezdiagnozowani”,ul. Fort Wola 12/57 01-258 Warszawa, adresem e-mailowym fundacja@niezdiagnozwani.com lub numerem telefonu 660968532.
 1. Najważniejsze zasady
 1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Fundacji z podopiecznymi, podmiotami partnerskimi oraz darczyńcami, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.
 3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Fundacją.
 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w poniższej tabeli

Dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem StronyTwoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronieanalizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony  
Dane przetwarzane w związku ze współpracą z osobami korzystającymi ze wsparcia FundacjiTwoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: nawiązania kontaktu i współpracy, opracowywania i realizacji form pomocy dla osób korzystających ze wsparcia,przeprowadzanie ankiet, badań, zbieranie opinii osób,organizowania zbiórek funduszy,weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji,prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji z osobami korzystającymi ze wsparcia Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych,wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków  
Dane przetwarzane w związku ze współpracą z osobami i podmiotami dokonującymi darowizn i innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz FundacjiTwoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy darowizny pieniężnej lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji, wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków,weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji,kontaktu z osobami, które przekazały Fundacji 1% podatku          
Dane przetwarzane w celach związanych ze współpracą z osobami, z którymi Fundacja zawiera umowy w ramach swojej statutowej działalności  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: zawarcia i wykonania umowy, wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków
Inne cele przetwarzaniaTwoje dane mogą być ponadto przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związane z działalnością Fundacjiadministrowania profilami Fundacji na portalach Facebook i Instagram, prowadzenia rekrutacji,w celach archiwalnych i dowodowych  
 • Szczegółowy opis celów przetwarzania danych osobowych
 • W związku z funkcjonowaniem Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:
 • kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązywania nowej współpracy oraz realizacja celów statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Twoje dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydujesz się na współpracę z Fundacją, podstawą przetwarzania będzie realizacja współpracy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystasz ze Strony oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

 • Jeśli jesteś osobą korzystającą ze wsparcia Fundacji Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • nawiązanie kontaktu i współpracy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do zainicjowania współpracy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji), jak również dane do wstępnej analizy Twojego przypadku i zakwalifikowania do dalszego postępowania (historia choroby, historia dotychczasowych hipotez co do diagnozy, wyniki badań potwierdzające, że pacjent miał kontakt z jakimkolwiek lekarzem i że zostały wykonane podstawowe badania, przyjmowane leki, dotychczasowe szczepienia, rokowania i hipotezy co do dalszych form leczenia, miejsce zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, warunki środowiskowe miejsca zamieszkania, inne dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie współpracy). Podstawą przetwarzania danych jest:

– zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Fundacją a jej podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wykonywanie statutowej działalności Fundacji, prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do osób utrzymujących z nią stałe kontakty (art. 9 ust. 2 lit. d RODO),

– prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji jej celów statutowych, nawiązywaniu kontaktów i współpracy z podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę.

 • opracowanie i realizacja form pomocy dla osób korzystających ze wsparcia Fundacji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do organizacji i wykonania niezbędnych konsultacji, przekazania opisu Twojego przypadku do jednostek medycznych lub badawczych oraz zgłoszenia Cię jako kandydata do objęcia programem badawczym. Przetwarzane w powyższym celu dane osobowe, to: imię i nazwisko, historia choroby, wykonywane i dostarczane na bieżąco wyniki badań, opinie i konsultacje specjalistów, w tym opinie psychiatrów lub psychologów dotyczące zdrowia psychicznego pacjenta (w celu wykluczenia podłoża psychicznego choroby), historia dotychczasowych hipotez (odrzuconych i rozważanych) co do diagnozy, przyjmowane leki, przeprowadzone terapie.

Możemy przetwarzać ponadto informacje o czynnikach osobistych, które Cię dotyczą, a które mogą wpłynąć na przebieg współpracy i formy pomocy. Te dane to:  hobby i zajęcia warsztatowe, z których korzystasz, miejsce zatrudnienia, warunki środowiskowe miejsca zamieszkania (w celu wykazania czynników pobocznych, alergii, toksyn, obciążeń), dane członków rodziny i ich chorób (w celu ustalenia ewentualnych obciążeń genetycznych).

Przetwarzamy także dane dotyczące prawnych skutków występującej choroby, w tym informacje zawarte w dokumentacji ZUS, orzeczeniach o niepełnosprawności, danych dotyczących otrzymanych zasiłków rehabilitacyjnych i innych świadczeniach, z których korzystasz. 

Podstawą przetwarzania danych jest:

– zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Fundacją a podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wykonywanie statutowej działalności Fundacji, prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do osób utrzymujących z nią stałe kontakty (art. 9 ust. 2 lit. d RODO),

– prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji jej celów statutowych, nawiązywaniu kontaktów i współpracy z podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– podstawą przetwarzania może być także dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w zakresie, w jakim przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom (ośrodkom badawczym, lekarzom, podmiotom medycznym).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z pomocy za pośrednictwem Fundacji.

 • przeprowadzanie ankiet, badań, zbieranie opinii

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, wieku, historii choroby, danych dotyczących liczby odwiedzonych specjalistów i postawionych przypuszczalnych diagnoz.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na wypełnienie ankiety lub na udział w badaniu (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w ankiecie lub badaniu.

 • organizowanie zbiórek funduszy

Organizujemy zbiórki funduszy pozwalające sfinansować koszty działalności statutowej oraz pomoc konkretnym podopiecznym. Jeśli zbiórka jest prowadzona na Twoją rzecz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, historii choroby, wieku, rodzaju wykonywanego zawodu, planów na przyszłość, danych do rozliczeń, innych informacji, które zdecydujesz się upublicznić w ramach zbiórki.

Podstawą przetwarzania danych jest:

– zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Fundacją a podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wykonywanie statutowej działalności Fundacji, prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do osób utrzymujących z nią stałe kontakty (art. 9 ust. 2 lit. d RODO),

– prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji jej celów statutowych, nawiązywaniu kontaktów i współpracy z podopiecznymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– Twoja dobrowolna zgoda na upublicznienie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z pomocy za pośrednictwem Fundacji, w organizowanych przez nas zbiórek.

 • weryfikacja tożsamości i kontakt w drodze wideokonferencji

Fundacja może kontaktować się ze swoimi podopiecznymi w drodze wideokonferencji. W ten sposób Fundacja może również dokonywać wymaganej weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nią. Zakres przetwarzanych w tym celu danych obejmuje: imię i nazwisko, wizerunek widoczny w kamerze, głos oraz inne dane, które podasz w trakcie wideokonferencji. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed nawiązaniem współpracy z Fundacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na zapobieganiu oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować za pośrednictwem wideokonferencji.

 • prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji związanej ze współpracą. Komunikacja może być prowadzona także za pośrednictwem zamkniętych grup na portalu Facebook oraz poprzez Stronę. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes związany z kontaktem z podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zaczynasz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby kontaktować się z nami.

 • wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, ewentualnie inne dane osobowe wymagane przez obowiązujące przepisy. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wywiązanie się z nałożonych na Fundację obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, przepisami z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Jeśli wspierasz Fundację poprzez darowizny pieniężne lub innego rodzaju nieopłatne świadczenia Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy darowizny pieniężnej lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji

W powyższym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy, danych adresowych, nr telefonu, adresu e-mail, nr PESEL, NIP, REGON, numeru rachunku bankowego, szczegółów związanych z typem operacji bankowej, ewentualnie inne informacje zawarte w tytule przelewu lub podane przez Ciebie w związku z darowizną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i wykonania umowy darowizny, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś pracownikiem podmiotu świadczącego pomoc, Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z wykonaniem umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać darowizny pieniężnej lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji.

 • wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, przepisami z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu, związanymi z dokonaną darowizną pieniężną lub innym nieodpłatnym świadczeniem na rzecz Fundacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, nazwę, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, ewentualnie inne dane zawarte w tytule przelewu.

 • weryfikacja tożsamości osób kontaktujących się z Fundacją

W przypadkach określonych przepisami prawa (w tym ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu) jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości osób dokonujących darowizn pieniężnych powyżej 10 tys. euro. W przypadku, gdy wymagana przez obowiązujące przepisy weryfikacja tożsamości osoby kontaktującej się z Fundacją nie może nastąpić za pomocą przelewu lub w inny uzgodniony sposób, potwierdzenie tożsamości jest możliwe w drodze wideokonferencji. Zakres przetwarzanych w tym celu danych obejmuje: imię i nazwisko, wizerunek widoczny w kamerze, głos oraz inne dane, które podasz w trakcie wideokonferencji. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapobieganiu oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 • kontakt z osobami, które przekazały Fundacji 1% podatku

Możemy otrzymać Twoje dane osobowe od właściwego organu podatkowego, jeśli przekażesz Fundacji 1% należnego podatku i zaznaczysz w formularzu PIT zgodę na przekazanie Fundacji swoich danych osobowych. Zakres otrzymanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu), wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), inne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1% podatku (np. cel szczegółowy). Podstawą prawną przetwarzanych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na interakcji z darczyńcami, m.in. przesłaniu podziękowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Jeśli współpracujesz z Fundacją, w szczególności realizujesz na jej rzecz odpłatne usługi lub innego rodzaju świadczenia, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:
 • zawarcie i wykonanie umowy

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której jesteś stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W powyższym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy, danych adresowych, nr telefonu, adresu e-mail, nr PESEL, NIP, REGON, numeru rachunku bankowego, ewentualnie inne informacje podane przez Ciebie w związku ze współpracą. W przypadku, gdy jesteś pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Fundacją, Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 • wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków

Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w innych celach, do których należą:
 • prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związanej z działalnością Fundacji

Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, korespondencji lub komunikacji związanej z działalnością Fundacji. Kontakt może dotyczyć w szczególności wymiany informacji dotyczących bieżących spraw Fundacji, przekazania podziękowań za dokonane wsparcie, przekazania informacji o stanie zaawansowania zbiórki, zachęcenia do wspierania innych działań prowadzonych przez Fundację lub podtrzymywania pozytywnych relacji z podmiotami, w którymi współpracujemy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, nazwa, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne dane podane przez Ciebie w korespondencji.

Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes związany z kontaktem w sprawie wsparcia Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zaczynasz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • administrowanie profilem Fundacji na portalach Facebook i Instagram

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w przypadku jakiejkolwiek aktywności na profilu Fundacji na portalach Facebook i Instagram (w tym polubienia naszego profilu Administratora, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.).

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portalu danych dotyczących aktywności na profilach Fundacji, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu informacji dotyczących działalności Fundacji (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Podstawą jest także Twoja zgoda wynikająca z aktywności na profilu Fundacji na portalach Facebook lub Instagram (do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram możemy otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze,  proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Fundacji.

Twoja aktywność na profilu Fundacji na portalach Facebook i Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcesz ograniczyć połączenie z profilem Fundacji na portalach Facebook lub Instagram, możesz skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Fundacji.

Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Twoich urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Twoim kontem. Facebook i Instagram może utworzyć Twój profil, nawet jeśli nie jesteś zalogowana(y) lub nie posiadasz zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 • rekrutacja

Jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 • cele archiwalne i dowodowe

Twoje dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz od nas informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
 • Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. Funkcjonowanie Strony:
 2. dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją.
 3. Współpraca z osobami korzystającymi ze wsparcia Fundacji:
 4. dane przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i współpracyprzetwarzamy Twoje dane – przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych ze współpracą;
 5. dane  przetwarzane w celu opracowywania i realizacji form pomocy dla osób korzystających ze wsparcia – Twoje dane są przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych ze współpracą;
 6. dane przetwarzane w celu przeprowadzania ankiet, badań, zbieranie opinii osób – Twoje dane są przetwarzane do czasu zakończenia trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z przeprowadzaniem ankiet, badań i zbieraniem opinii lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej;
 7. dane przetwarzane w celu organizowania zbiórek funduszy – przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia zbiórki, a następnie  archiwizujemy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa z zakresu rachunkowości i przepisy podatkowe czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych ze zbiórką;
 8. dane przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji – ewentualne nagrania zawierające uzgodnienia co do treści współpracy z Fundacją są przechowywane przez czas trwania współpracy, zaś po jej zakończeniu są archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych. W pozostałych przypadkach nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące;
 9. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji z osobami korzystającymi ze wsparcia Fundacji – przetwarzamy Twoje daneprzez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją
 10. dane przetwarzane w celu wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków – Twoje dane są przetwarzaneprzez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Fundację z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków.
 11. Współpraca z osobami i podmiotami dokonującymi darowizn i innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz Fundacji:
 12. dane przetwarzane w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy darowizny pieniężnej lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji – Twojedane są przetwarzane do czasu wykonania i rozliczenia umowy darowizny, zaś po jej zakończeniu podlegają archiwizacji przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy z zakresu rachunkowości i przepisy podatkowe (przez okres 5 lat od końca roku, w którym został wytworzony dany dokument);
 13. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – Twoje dane są przetwarzaneprzez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Fundację z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
 14. dane przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji – ewentualne nagrania zawierające uzgodnienia co do treści umowy są przechowywane przez czas trwania umowy, zaś po jej zakończeniu podlegają archiwizacji przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy z zakresu rachunkowości i przepisy podatkowe. W pozostałych przypadkach nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące;
 15. kontakt z osobami, które przekazały Fundacji 1% podatku – dane te są zawarte w dokumentach podatkowych, zatem przechowujemy je przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został wytworzony dany dokument. Fundacja przestaje przetwarzać te dane do celów kontaktu, w przypadku otrzymania Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 16. Współpraca z podmiotami, z którymi Fundacja zawiera umowy w ramach swojej statutowej działalności
 17. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – przetwarzamy Twoje dane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
 18. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – Twoje dane są przetwarzaneprzez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Fundację z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków.
 19. Inne cele przetwarzania:
 20. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związanej z działalnością Fundacji – przetwarzamy Twoje dane osoboweprzez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją
 21. dane przetwarzanie w celu administrowania profilami Fundacji na portalach Facebook i Instagram – Twoje dane są przetwarzane do czasu momentu kiedy dokonasz następujących czynności (i) anulujesz polubienia naszego profilu na portalach Facebook i Instagram oraz (ii) usuniesz wszelkie swoje aktywności na tych profilach. Zaprzestanie przetwarzania Twoich danych nastąpi również jeśli usuniesz swoje konto z portalu Facebook i Instagram albo Fundacja usunie swoje profile z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;
 22. dane przetwarzanie w celu prowadzenia rekrutacji – przetwarzamy Twoje dane przez okres:
  1. trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;
  1. cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
  1. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, możemy przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);
 23. dane przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych – Twoje dane są przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
 • Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?
 1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.
 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, mogą one pochodzić z następujących źródeł:
 3. od podmiotów, z którymi współpracujemy w ramach statutowej działalności Fundacji,
 4. od osób, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji,
 5. ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, etc.
 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.
 2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej statutowej działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  1. upoważnionym współpracownikom Fundacji,
  1. odbiorcom danych osobowych:
   1. podmiotom współpracującym z Fundacją (podmiotom leczniczym, ośrodkom badawczym, osobom wykonującym zawody medyczne, innym  fundacjom) – przy czym udostępnienie Twoich danych osobowych każdorazowo odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,
   1. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi pocztowe i kurierskie,
   1. bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
   1. podmiotom, wobec których Fundacja jest zobowiązana przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   1. radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Fundacji usługi pomocy prawnej.
  1. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
   1. podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
   1. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi księgowe,
   1. Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.
 3. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy  wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

 • Inne uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację
 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 2. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas e-mail na dane wskazane w pkt I powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Fundację Twoich danych narusza przepisy prawa. 
 2. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Ci w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
 3. Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Korzystając ze Strony, jak również współpracując lub komunikując się z Fundacją w jakiejkolwiek sprawie masz obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 6. Zakres działalności Fundacji może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian będziemy informować na Stronie oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.